• پیاده سازی کلیه سرویس های
  Microsoft
  Terminal, PDC, DNS, BDC, DHCP
  Cache Server, FTP, Mail Server
  Fax Server, Print Server,
 • ارائه انواع راهكارهاي امنيتي
  اطلاعات، ارتباطات و شبکه
  Firewall Hardware, Software, Session
  Intrusion Detection System, Patch Management, GPO
  Vulnerability Auditing, Server Hardening
 • نصب Firewall در متدهای متفاوت
  Secure NAT Firewall, VPN, Proxy
  Firewall Client, Client –to-Site VPN
  Site-to-Site VPN

مشاوره، طراحی و اجرا، تامین تجهیزات، بهینه سازی شبکه های ارتباطی

برخی از فعالیت های شرکت و متخصصین فنی

 • طراحی، اجرا و پشتیبانی شبکه LAN و شبکه WAN معماری سایت، برق، نظارت تصویری، منطقه بندی وزیرساخت امنیت شبکه و ارتباطات شرکت توزیع داروئی پوراپخش
 • طراحی امنیتی، تهیه تجهیزات و اجرای شبکه اطلاعات (فعال و غیر فعالLAN )و شبکه WAN ، معماری سایت، برق ، نظارت تصویری، منطقه بندی وزیرساخت امنیت شبکه و ارتباطات شرکت اتصالات اینترنشنال تهران
 • طراحی، تهیه تجهیزات، اجراء و پشتیبانی شبکه LAN وشبکه WAN و امکانات امنیتی شبکه و اطلاعات شرکت پتروآرام پارس
 • طراحی، اجراء و پشتیبانی شبکه LAN و شبکه WAN و راه اندازی Internet Service Provider و امنیت شبکه وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی(بخش مطبوعات)
 • طراحی، اجراء و پشتیبانی شبکه LAN وشبکه WAN و امنیت شبکه معماری سایت، نظارت تصویری و راه اندازی شبکه تلفن مبتنی برIP بین شعب مختلف شرکت جهان مهر


 •  
 • طراحی، تامین تجهیزات، اجراء و پشتیبانی شبکه LAN راه اندازی Application Server و امنیت شبکه شرکت پخش ویتانا
 • طراحی، اجراء و پشتیبانی شبکه LAN بر روی بستر Wireless و امکانات امنیتی شبکه داده های شرکت بازرگانی آترین صنعت
 • طراحی، اجراء و پشتیبانی شبکه LAN، مکاتبات داخلی و امنیت شبکه شرکت البرز تراشه
 • طراحی، اجراء و نگهداری شبکه LAN بر روی بستر Wireless و شبکه های WAN و امنیت شبکه شرکت آرام پارس پایدار

 • پیاده سازی کلیه سرویس های Microsoft
 • ارائه انواع راهكارهاي امنيتي اطلاعات، ارتباطات و شبکه
 • نصب Firewall در متدهای متفاوت